Друк

Корпоративне управління в банках України 2016

17.05.2016
РЕЗЮМЕ

В березні-квітні 2016 року Рейтинговим агентством IBI-Rating проведено дослідження корпоративного управління в комерційних банках України. Для дослідження було обрано 111 діючих на початок II кварталу 2016 року комерційних банки. В рамках дослідження проаналізовано внутрішні публічно доступні документи 103 установ за 3 роки, а також документи 7 банків, які працюють менший період та є платоспроможними на поточний момент. Також проаналізовано діяльність 1 установи, яку визнано неплатоспроможною в ІІ кварталі 2016 року.

Дослідження проводилось за такими напрямами, як:
  • Захист прав акціонерів
  • Наглядова рада
  • Менеджмент, аудит та контроль
  • Розкриття інформації та прозорість
  • Власні ініціативи та взаємодія з регулятором

За результатами дослідження встановлено, що:
  • Посилення регуляторних вимог (у тому числі стосовно публікації інформації про структуру власників та результати діяльності) сприяло покращенню корпоративного управління загалом по банківській системі. Попри це, далеко не всі установи опираються на передові принципи корпоративного управління. Варто зазначити, що багатьма банками виконуються лише обов’язкові вимоги законодавства щодо питань, пов’язаних зі сферою корпоративного управління, тоді як офіційні рекомендації втілюються частково.
  • Одна установа має занадто низький рівень розкриття інформації та захисту інвесторів (рівень cgD(pi) – відповідно до розробленої агентством Методології оцінки корпоративного управління).
  • Середньозважений рівень відповідності банків України передовим міжнародним та вітчизняним практикам та принципам ефективного корпоративного управління склав 60,7% – оцінка на межі рейтингу cgС(pi) (вказує на наявність значного ризику для акціонерів, інвесторів і стейкхолдерів) та рейтингу cgВ(pi) (відповідає поміркованому рівню ризику).
Детальна інформація стосовно результатів дослідження наведено в Основному розділі та додатку 1.

КОРОТКИЙ ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ТА РЕЙТИНГОВА ШКАЛА

Рейтинговим агентством IBI-Rating проведено дослідження рівня відповідності корпоративного управління комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території України та у відповідності із законодавством України (далі – банки, банки України), передовим міжнародним практикам та принципам ефективного корпоративного управління відповідно до розробленої агентством Методології оцінки корпоративного управління (далі – Методологія). Методологія передбачає оцінку рівня корпоративного управління за 5 напрямами, кожен з яких включає 5 питань.

При розробці Методології Агентством було враховано вимоги діючого законодавства, принципи корпоративного управління, затверджені Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також рекомендації профільної асоціації – «Професійна асоціація корпоративного управління» (ПАКУ).

Оцінку корпоративного управління здійснено згідно інформації отриманої з відкритих джерел, зокрема офіційного сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, офіційних сайтів Міністерства юстиції України та підконтрольних їй установ, Єдиного державного реєстру судових рішень, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, офіційних веб-сайтів комерційних банків.

Внутрішніми документами, що підлягали аналізу були наступні: Статут банку, Положення Про загальні збори акціонерів, Положення Про наглядову (спостережну) раду, Положення Про ревізійну комісію, Протоколи загальних зборів акціонерів, Кодекс корпоративного управління/етики та інші.

З детальним описом методології рейтингової оцінки корпоративного управління можна ознайомитись на офіційному сайті рейтингового агентства за посиланням.

Примітки

Визначення та оновлення рейтингів корпоративного управління здійснюється за «Рейтинговою шкалою корпоративного управління».
Шкала корпоративного управління розподілена на 4 рівня, кожен з яких відображає відповідний рівень корпоративного управління суб’єкта оцінки.
Рейтинги корпоративного управління визначені/оновлені згідно публічної інформації мають додаткове позначення – «pi».
Також може застосовувати позначення «Контрольний список», яке вказує на те, що рейтинг знаходиться під моніторингом Агентства, в силу існування факторів, які можуть вплинути на його позаплановий перегляд.

РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідність банків, передовим міжнародним практикам та принципам ефективного корпоративного управління
За результатами дослідження якості корпоративного управління в комерційних банках України визначено, що помірний рівень ризику що для акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів виявлено в 54 банках, та лише 2 банки мають зразковий рейтинг корпоративного управління (Рисунок 1); у 53 банків наявні значні ризики для зазначеного кола осіб в частині захисту їх корпоративних прав та інтересів, доступності та достовірності інформації про фінансовий стані та управління установою тощо. Одна установа має занадто низький рівень розкриття інформації та захисту інвесторів (рівень cgD(pi) – відповідно до розробленої агентством Методології оцінки корпоративного управління). Середньозважений рівень відповідності банків України передовим міжнародним практикам та принципам ефективного корпоративного управління склав 60,7% - оцінка на межі рейтингу cgС(pi), який вказує на наявність значного ризику для акціонерів, інвесторів і стейкхолдерів, та рейтингу cgВ(pi), що відповідає поміркованому рівню ризику.


В жодному із досліджених банків система корпоративного управління за напрямом «Наглядова рада» не відповідає передовим принципам та практикам корпоративного управління в повній мірі. Лише у 2 банках за напрямом «Власні ініціативи та взаємодія з регулятором» та у 6 банках за напрямом «Розкриття інформації та прозорість» впроваджено передові принципи ефективного корпоративного управління. Система корпоративного управління організована належним чином за напрямами «Склад акціонерів. Захист прав акціонерів» та «Менеджмент, аудит та контроль» у 14 та 17 банках відповідно (Рисунок 2).


Організована в банках система корпоративного управління в частині складу та структури акціонерів в повній мірі відповідає принципам та практикам ефективного корпоративного управління лише у 14 банках із 111, тоді як у 95 банках виявлено часткову відповідність. Банки з найчисельнішої групи (52 банки) відповідають зразковим критеріям за відповідним напрямом на 80% (Рисунок 3).

Низький рівень відповідності критеріям ефективного корпоративного управління за напрямом «Склад акціонерів. Захист прав акціонерів» зумовлено наявністю контролюючих акціонерів, що підвищує ризики порушення прав міноритарних власників акцій. Встановлено, що в 68-му банку є контролюючий акціонер, частка якого перевищує 75% голосуючих акцій, у 19 банках частка контролюючого акціонера складає від 50% до 75%.


Найнижча оцінка рівня корпоративного управління за напрямом «Наглядова рада» серед всіх 5 напрямів обумовлений тим, що лише у 10 банків створено комітети наглядової (спостережної) ради та передбачено механізм заочного голосування її членів (Рисунок 4).

Також лише в 9 банках періодичність засідань наглядової ради характерна для органу, який здійснює спостережну функцію. У 15 банках до складу наглядової ради входять 2 незалежних члени (рекомендований мінімум), і лише в 8 банках їх кількість є більшою. У 41 банку чисельність спостережної ради нижче рекомендованого мінімуму (5 членів). У 65 банках члени наглядової ради не отримують винагороди за виконання функції члена відповідного органу.


Найвища оцінка корпоративного управління за напрямом «Менеджмент, аудит та контроль» серед всіх напрямів аналізу зумовлена розкриттям інформації про систему та розмір оплати праці менеджменту і наявністю у більшості банків функціонуючої служби внутрішнього аудиту, що є обов’язковими вимогами законодавства. Разом з тим, зовнішні аудитори висловили умовно-позитивну думку щодо фінансової звітності 49 банків, 10 банків користувалися послугами аудиторів, яким впродовж року було скасовано Аудиторською палатою України ліцензію на здійснення аудиторської діяльності, що підвищує ризики подання недостовірної інформації про фінансовий стан та фінансові результати банків (Рисунок 5).


Низька оцінка рівня системи корпоративного управління банків за напрямом «Розкриття інформації та прозорість» зумовлена незадовільним рівнем розкриття інформації про членів правління та наглядової ради.

Зокрема, лише 20 банків розмістили на власних веб-сайтах інформацію про членів відповідних органів із додатковою інформацію. Низький рівень розкриття інформації стосується членів спостережної ради. Так, більшість банків зазначило лише прізвище, ім’я та по батькові членів наглядової ради, а в значної частини банків навіть відсутня інформація про її склад. Крім того, лише 65 банків дотримувалися у повній мірі термінів оприлюднення обов’язкової до розкриття інформації (Рисунок 6).


Найбільш неоднорідними є оцінки впровадженої в банках системи корпоративного управління за напрямом «Власні ініціативи та взаємодія з регулятором» (Рисунок 7). Разом з тим, у 76 банках відсутня посада корпоративного секретаря, у 55 банках не затверджено Кодексу корпоративного управління. Низька активність банків спостерігається у частині впровадження високих стандартів якості корпоративного управління.


Результати проведеного дослідження вказують на низький рівень відповідності організованих у банках системах корпоративного управління передовим міжнародним практикам та принципам ефективного корпоративного управління за широкою сукупністю питань, що зумовлює зниження якості корпоративного управління та підвищує пов’язані з цим ризики для акціонерів, власників акцій та стейкхолдерів.

Виправлення керівництвом банків виявлених недоліків у системах корпоративного управління сприятиме зниженню похідних від неї ризиків, зокрема пов’язаних із захистом корпоративних прав та інтересів акціонерів, доступності та достовірності інформації про фінансовий стан та фінансові результати роботи банку, структуру власності, кваліфікованості менеджменту тощо, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості банків, зростанню довіри клієнтів.

Отримані IBI-Rating результати дослідження слугуватимуть базою порівняння при виявленні змін щодо якості корпоративного управління в банківській системі України в майбутніх періодах, ідентифікації та оцінці впливу чинників, що їх зумовлюватимуть.

Результати дослідження "Корпоративне управління в банках України 2016"
 
Корпоративний департамент IBI-Rating
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua