ІНФОРМАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «IBI-РЕЙТИНГ» ЗА 2020 РІК

(розміщується на офіційному сайті Рейтингового агентства згідно вимог «Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.12.2012 р. № 767)

Дата розміщення: 25.02.2021 р.

1) Структура власності рейтингового агентства із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 % у статутному капіталі рейтингового агентства, та щодо суб'єктів господарювання, у яких рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями).

Учасниками ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» є: Амеліна Дар’я Іванівна (Україна) та Амфітеатров Олексій Дмитрович (Україна).

Розмір частки учасника Амеліної Дар’ї Іванівни становить 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 50% (п’ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства;

Розмір частки учасника Амфітеатрова Олексія Дмитровича становить 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства.

Схематичне зображення структури власності ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг»: 
ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» не володіє та не управляє (користується) частками (акціями, паями) суб’єктів господарювання.
 
2) Організаційна структура та інформація про корпоративне управління рейтингового агентства (із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) та копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства.

Схематичне зображення організаційної структури ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» наведено нижче:
У ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» створені такі органи управління:

- Загальні збори Учасників – Вищий орган Товариства;
- Директор – Виконавчий орган Товариства;
- Ревізійна комісія – Контролюючий орган.

Директор Товариства – Амфітеатров Олексій Дмитрович, володіє 50% статутного капіталу ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг», що становить 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Голова Ревізійної комісії Товариства – Амеліна Дар’я Іванівна, володіє 50% статутного капіталу ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг», що становить 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).

ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» розробило і затвердило Кодекс професійної етики, який заснований на принципах, викладених у Кодексі поведінки кредитно-рейтингових агентств, розробленим Технічним Комітетом IOSCO. Ознайомитись з повним текстом Кодексу професійної етики можна за посиланням: http://ibi.com.ua/files/6/IOSCOPD271.pdf

ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» бере на себе зобов'язання виконувати положення Кодексу професійної етики з метою створення умов для захисту інвесторів, емітентів та інших учасників ринку шляхом надання їм незалежних, об'єктивних та професійних послуг.
 
3) Інформація про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників.

Згідно штатного розкладу станом на 25.02.2021 р. склад персоналу ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» налічує 7 працівників:

- Директор – Амфітеатров Олексій Дмитрович (керівник);
- Головний бухгалтер – Максименко Олена Миколаївна (штатний працівник);
- Директор департаменту з маркетингу та зв’язків з громадськістю – Кутузова Анна Михайлівна (штатний працівник);
- Директор муніципального департаменту – Мустафаєва Діляра Назимівна (штатний працівник);
- Директор фінансового департаменту – Калашников Олександр Володимирович (штатний працівник);
- Директор департаменту ринкових досліджень та методології – Шулик Віктор Олексійович (штатний працівник).
- Фінансовий аналітик – Шеремет Вадим Костянтинович (штатний працівник);

4) Інформація щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів.

ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» не має філій та інших відокремлених підрозділів.
 
5) Опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів.

В рамках визначення та оновлення кредитних рейтингів ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» використовує затверджені методології (періодично актуалізуються), а всі рішення ухвалюються колегіальним органом (Рейтинговий комітет) в рамках відповідних процедур. Кредитні рейтинги позичальників та боргових зобов’язань визначаються за Національною рейтинговою шкалою. Процедура та публічні методології агентства опубліковані на офіційному сайті: http://ibi.com.ua/UK/pravila-ta-reguljuvannja-upravlinnya-rejtinguvannyam-metodologiya .

Процедура визначає послідовність та алгоритм дій ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» та його відповідальних співробітників в процесі визначення та оновлення кредитних рейтингів, а також порядок взаємодії з клієнтами та органами нагляду (звітування).

В рамках визначення/оновлення кредитних рейтингів Рейтинговий комітет обов’язково враховує такі позиції, як: як власна платоспроможність суб’єкта рейтингування, рівень його фактичної/потенційної підтримки з боку власників/інших зацікавлених осіб, що матиме вирішальний вплив на своєчасність і повноту розрахунків за фінансовими зобов’язаннями, операційне середовище та стан галузі (ризик-карта) основної діяльності суб’єкта рейтингування, параметри та характер запозичення, а також платіжна дисципліна суб’єкта рейтингування. Окрім того, Рейтинговим агентством враховується загальна стратегія розвитку суб’єктів рейтингування, ряд інших характеристик його діяльності, таких як чутливість до окремих ризиків нефінансового характеру (у т. ч. пруденційних), якість системи управління і внутрішнього контролю, ринкові позиції та конкурентоспроможність суб’єкта рейтингування, що є базисом для успішного сталого розвитку.

Спеціальні методології визначення/оновлення кредитних рейтингів (підприємств, банків, страхових компаній, муніципалітетів (регіонів) та/або їх боргових зобов’язань) передбачають також врахування особливостей функціонування/діяльності таких суб’єктів, а розрахунок їх власної платоспроможності здійснюється аналітиками рейтингового агентства на основі показників, які притаманні саме таким суб’єктам.
 
6) Інформація про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів.

ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» розробило і затвердило Кодекс професійної етики, який заснований на принципах, викладених у Кодексі поведінки кредитно-рейтингових агентств, розробленим Технічним Комітетом IOSCO. Ознайомитись з повним текстом Кодексу професійної етики можна за посиланням: http://ibi.com.ua/files/6/IOSCOPD271.pdf .

Положення, наведені у Кодексі, регламентують якість і чесність рейтингового процесу IBI-Rating, відповідальність рейтингового агентства перед інвесторами, емітентами та іншими учасниками ринку, а також положення, що запобігають виникненню конфліктів інтересів.

Працівники ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» не можуть брати участь або впливати на визначення кредитного рейтингу будь-якого позичальника або зобов'язання, якщо ці працівники:

a) володіють цінними паперами позичальника, який є об'єктом рейтингування, окрім прав володіння у диверсифікованих інститутах спільного інвестування;
b) володіють цінними паперами сторони, пов'язаної з позичальником, який є об'єктом рейтингування, володіння якими може спричинити конфлікт інтересів, окрім прав володіння у диверсифікованих інститутах спільного інвестування;
c) були протягом останніх 3 років працівниками або мали інші ділові стосунки з позичальником, який є об'єктом рейтингування, що може спричинити конфлікт інтересів;
d) мають безпосередні зв'язки (дружина, чоловік, батьки, дитина, партнер тощо) з працівником позичальника, який є об'єктом рейтингування;
e) мають або мали зв'язки з позичальником, який є об'єктом рейтингування чи пов'язаною з ним стороною, які можуть викликати конфлікт інтересів.

Аналітики ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» і інші особи, пов'язані з рейтинговим процесом, а також члени їх сімей, які не мають право купувати, продавати або проводити інші операції з цінними паперами, які емітовані, гарантовані або підтримуються іншим способом стороною, яка належить до пріоритетної відповідальності аналітиків, крім прав володіння в диверсифікованих інститутах спільного інвестування.

Працівники ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» не можуть просити чи вимагати грошей, подарунків або послуг, від будь-якої сторони, з якою Рейтингове агентство веде справи, і не можуть приймати подарунки від неї в будь-якій формі, вартість яких перевищує 50 грн.

Будь-який працівник ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг», залучений в приватні відносини, які створюють потенційну небезпеку виникнення конфлікту інтересів (наприклад, особисті відносини з працівником підприємства, який є об'єктом рейтингування), повинен повідомити про такі відносини відповідну посадову особу Рейтингового агентства.
 
7) Інформація щодо рейтингових аналітиків.

Досвід роботи рейтингових аналітиків в сфері рейтингування (станом на 25.02.2021 р.):

- Мустафаєва Діляра Назимівна – 7 років 8 місяців у сфері рейтингування муніципальних утворень, ринкових досліджень та методології;
- Шулик Віктор Олексійович – 14 років 8 місяців у сфері рейтингування фінансових корпорацій, ринкових досліджень та методології;
- Калашников Олександр Володимирович – 12 років 11 місяців у сфері рейтингування фінансових та нефінансових корпорацій.

8) Інформація про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності.

Система звітності працівників ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» і система компенсацій структуровані таким чином, щоб запобігти виникненню або ефективно контролювати потенційні конфлікти інтересів. Оплата праці працівників ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» не залежить від розміру доходу, який Рейтингове агентство отримує від замовника, в рейтингуванні якого ці працівники беруть участь. Працівники ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг», які безпосередньо залучені до рейтингового процесу, не можуть ініціювати обговорення або брати участь в обговоренні тарифів та платежів з будь-яким замовником, в рейтингуванні якого ці працівники беруть участь.
 
9) Інформація про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства).

Крім робіт з визначення рейтингових оцінок, ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» має намір надавати своїм клієнтам такі види послуг:

- Паспорт галузі, сектора, сегмента економіки
Паспорт готується за результатами проведеного Рейтинговим агентством дослідження галузі або сегменту економіки, яке включає аналіз розвитку галузі, особливості законодавчого регулювання, динаміку експорту, імпорту та внутрішнього виробництва, споживання і збуту, а також конкурентне середовище, ризики і перспективи розвитку на середньостроковий період. Паспорт галузі є затребуваним документом для фінансових установ, які вже проводять корпоративне та роздрібне кредитування та/або планують здійснювати таке кредитування у нових сегментах економіки, а також дає можливість замовнику послуги отримати повноцінну картину розвитку та перспектив обраної сфери.

- Аналіз галузевих ризиків
У рамках послуги, Рейтингове агентство проводить оцінку галузей з точки зору ризиків і перспектив розвитку. За результатами аналізу замовнику передається аналітичний документ, що дозволяє порівняти різні галузі за рівнем ризиків і може використовуватися ним для прийняття рішення про інвестування в ту чи іншу галузь з певним рівнем ризику, а також оцінити перспективи співпраці з існуючими та потенційними підприємствами галузі.

- Оцінка якості кредитних портфелів банків
Оцінка кредитного портфеля являє собою систематичне вивчення і спостереження за кредитною діяльністю фінансової установи, що дозволяє оцінити склад і якість кредитів у динаміці, в порівнянні зі середньобанківськими показниками. Оцінка проводиться на підставі методології, розробленої Рейтинговим агентством, при створенні якої враховувався практичний досвід банків, колекторських компаній, а також міжнародний досвід, адаптований під особливості українського ринку. Оцінка кредитної діяльності, отримана на базі проведеного аналізу, є підставою для прийняття стратегічних рішень в частині перспектив розвитку фінансової установи, а також дозволить йому отримати орієнтири умов угод, що стосуються продажу портфеля проблемної заборгованості або передачі його на агентське обслуговування колекторської компанії.

- Консультаційні послуги
Рейтингове агентство надає консультаційні послуги щодо вдосконалення та оптимізації системи управління ризиками банкам, страховим та лізинговим компаніям, компаніям з управління активами, недержавним пенсійним фондам, підприємствам та іншим учасникам фінансового ринку. У процесі співробітництва надається допомога в реалізації завдань з управління ризиками, запланованих клієнтом, а також може проводитися повний аналіз його бізнес-процесів з метою виявлення існуючих проблем та формування комплексу заходів для їх подолання. Також надаються послуги з проведення аналізу контрагентів, потенційних позичальників, дебіторів та ін. У рамках цієї послуги проводиться поглиблений аналіз кредитоспроможності підприємства, а вихідна інформація надається у формі, відповідній внутрішнім нормативним документам замовника послуги. Використання цієї послуги дозволить суттєво скоротити поточні витрати при збереженні можливості швидкого прийняття рішення про доцільність проведення конкретних операцій.

- Кредитно-рейтингова експертиза
Кредитно-рейтингова експертиза – інформаційно-аналітичний продукт рейтингового агентства ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг», який допоможе врахувати ризики за господарськими та іншими операціями кредитного характеру з потенційними та існуючими контрагентами. Перевагами послуги є індивідуальна оцінка контрагента в реальному часі, наявність достовірних даних та актуальної інформації щодо рівня кредитоспроможності суб’єкта, що визначається комплексом аналітичних заходів. Кредитно-рейтингова експертиза дозволяє замовнику: мінімізувати потенційні витрати; збільшити обсяги продажів; зменшити розмір передплат за товари; подовжити строки товарного кредиту; зменшити витрати по страхуванню експортно-імпортних угод завдяки підтвердженому рівню кредитоспроможності.

10) Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності за звітний фінансовий рік. 

 
 
 
 
 
 
Завантажити повний текст річного звіту (ІНФОРМАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «IBI-РЕЙТИНГ» ЗА 2020 РІК)