Друк

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПРАТ "СК "ЮНІСОН-ГАРАНТ"

01.12.2014
Вiдповiдно до рiшення прийнятого 18 листопада 2014 року на засiданнi Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIСОН-ГАРАНТ» (дaлi за текстом – Товариство) Протокол №05 вiд 18.11.2014р., звiльнено та припинено повноваження Голови Правлiння Товариства Гончарова Олександра Михайловича з 19.11.2014 року, на пiдставi заяви Гончарова О.М. про звiльнення за власним бажанням. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Перебував на посадi з 03.05.2012 року по 19.11.2014 року. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

Карелiна Олександра Валентиновича призначено на посаду Виконуючого обов’язки Голови Правлiння з 20 листопада 2014 року, строком – до моменту обрання Голови Правлiння на постiйнiй основi. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: начальник управлiння страхування вiдповiдальностi i обов’язкових видiв ЗАО УАСК «АСКА», директор департаменту розвитку мережi ЗАТ СК «Партнер», заступник директора по страхуванню транспорту та вiдповiдальностi Солом’янського управлiння продаж Київської мiської дирекцiї ЗАТ СК «УСГ», головний менеджер департаменту корпоративних продажiв ПАТ СК «Унiверсальна», фахiвець МПК Шевченкiвського центру (управлiння) продажiв та обслуговування клiєнтiв фiлiї в м. Київ ПРАТ СК «Провiдна», Заступник Голови Правлiння з юридичного забезпечення дiяльностi та врегулювання страхових випадкiв ПРАТ «СК «ЮНIСОН-ГАРАНТ». Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.