Друк

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

25.03.2015
СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»

повідомляє, що 16 квітня 2015 року о 16 год. 00 хв. за Київським часом відбудуться Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (скорочене найменування - ПАТ «БАНК СІЧ», місцезнаходження: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63)

за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. у день проведення Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника і оформлений відповідно до чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 9 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

2. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

3. Порядок проведення Загальних зборів та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів. 

4. Звіт Спостережної Ради та Звіт про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2014 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради та Звіту про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ».
 
5. Звіт Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2014 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БАНК СІЧ».

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» за 2014 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».

7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2014 рік.

8. Затвердження аудиторського звіту за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2014 рік.

9. Розподіл прибутку за 2014 рік. Затвердження рішення про виплату та розмір дивідендів, строку та порядку їх виплати.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ».

11. Про обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ», затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Членами Спостережної ради.

12. Про затвердження внутрішніх нормативних документів «БАНК СІЧ».
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2014 рік 
(тисяч гривень)
Найменування показникаПеріод 
з в і т н и й попередній 
Усього активів 775 119 477 469 
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 553 60 089 
Основні засоби 42 78936 755  
Кошти в інших банках 168 972 106 537  
Кредити та заборгованість клієнтів 440 453 235 676  
Цінні папери в портфелі банку на продаж 40 492 29 242
Інші активи 6 092 4 844  
Усього зобов'язань 647 381 354 752
Кошти банків 133 914 35 943
Кошти клієнтів 474 514 291 801  
Боргові цінні папери, емітовані банком 59725 926 
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 1 278 602 
Інші фінансові зобов'язання  4 448 49 
Інші зобов'язання 1 073 421 
Субординований борг 31 544 
Усього власного капіталу 127 738 122 717 
Статутний капітал 120 000 120 000 
Нерозподілений прибуток (збиток) 6 946 2 522 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 120 000 000 120 000 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, які розроблено відповідно до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», за місцезнаходженням ПАТ «БАНК СІЧ»: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната 25.

Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75, відповідальна особа - Хомович І.М.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів акціонерів Банку звертатись за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната №25.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Відомостях НКЦПФР №49 від 13.03.2015 року.